APUA muistiongelmiin työterveysasiakkaalle!

APUA muistiongelmiin työterveysasiakkaalle!

Mitä työntekijä voi tehdä?

Työntekijälle hyvä neuvo pyytää päästä terveystarkastukseen jossa voi keskustella asioista. Vaikka työntekijällä on”työikäisen oma vastuu itsestään” – työterveyshoitaja voi terveystarkastuksissa ottaa muistiasiat puheeksi ja puhua elintapojen vaikutuksista muistiin. Työn rikkonaisuus ja työn hallinta tai työn hallinnan puuttuminen altistaa muistiongelmiin. Työterveyshoitajan oma työ on tästä hyvä esimerkki, työ keskeytyy usein ja voi olla monta työtehtävää tai asiaa päällekkäin. Voi olla, että työntekijän tekemät virheet työssä toistuvat tai ovat toistuvia, muut tekevät työt tai muistilaput liimautuvat vääriin paikkoihin. Huomioitavaa on, että työntekijän työvälineet esimerkiksi työpaperit, sekä ajan hallinta voivat ovat hukassa.

Terveystarkastuksessa

Kun työterveyshoitaja on tehnyt asiakkaalle Audit-testin, Tyky-indeksin ja DEPS-seulan, on ainakin alustavasti suljettu pois stressistä johtuva työkuormitus. Tarvittaessa konsultoidaan työterveyslääkäriä ja työterveyspsykologia. Näiden lisäksi voidaan tehdä muistiriski-testi, joka vie aikaa noin pari minuuttia ja on pohjana keskustelulle muistiasioista.

Muistiriskitestiä voi työterveyshoitaja terveystarkastuksessa käyttää myös elintapakeskustelun pohjana. Terveystarkastuksessa kun täytetään lähes aina myös diabetesriskikysely. Terveystarkastuksesta muistiasiakkaat ohjataan tarvittaessa TyöSyke Oy.lla työterveyspsykologille, koska hän voi tehdä työikäiselle sitten laajemmat neurologiset jatkotutkimukset sekä MMSE:n tai CERAD muistitestin. Tämän vuoksi jo itse terveystarkastuksessa voi työntekijästä tuntua, että on paljon lomakkeita ja monta asiaa kerralla mutta kaikelle on peruste. Miksi erilaisia papereita ja testejä tehdään.

Työnantajan vastuu

Varhainen puuttuminen työpaikalla tulisi olla työnantajan sekä työkavereiden ja etenkin esimiehen velvollisuus. Esimiehen tulee ohjata työntekijä työkyvyn arviointiin, etenkin jos työssä havaitaan ongelmia.

TyöSykkeen työterveyshoitajien kokemusten mukaan usein esimies ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon. Kun työntekijällä on havaittu muistiongelmia työssä ja työnyhteisössä tai työnantajalla on työssä herännyt huoli työntekijästä. Työntekijän muistiongelmat ovat usein huomanneet työkaverit ja omaiset kotona. Muut työkaverit ovat tehneet työntekijän töitä jo jonkun aikaa ennenkuin asiasta kerrotaan esimiehelle. Työssä selviytyminen on työntekijällä usein tällöin jo kovin haastavaa.

Terveystarkastukset antavat mahdollisuuden puuttua asioihin ajoissa. Terveystarkastuspakettiin yritysten toimintasuunnitelmissa olisi hyvä saada muistiriskitesti yhdeksi osa-alueeksi.

Muista Työsyke, kun muisti pätkii!

Lähteet:

Mäntysaari. O. 2014. Työikäisen muistiasiakkaan hoitoprosessimalli Työsyke Oy:ssa. YAMK: Opinnäytetyö. Tampere.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 2009. 6., uudistettu painos. Helsinki. Tammi. (käytetty sisällönanalyysin mallina)

Outi Mäntysaari
Outi Mäntysaari

Työterveyshoitaja, TyöSyke Oy