Mitä työterveyspsykologi tekee työterveyshuollossa?

Mitä työterveyspsykologi tekee työterveyshuollossa?

Meitä työterveyspsykologeja työskentelee työterveyshuollossa tänä päivänä paljon enemmän kuin vaikkapa kymmenisen vuotta sitten. Määrä on tässä ajassa yli kaksinkertaistunut. Suunta on oikea, sillä yhä useampia työtehtäviä tehdään ”pääkopalla” ja yhä harvemmat huhkivat lapion varressa. Tämän päivän työelämän kuormitustekijät ovatkin pitkälti henkisiä, liittyvät usein kiireeseen, työmäärään, työn kognitiiviseen kuormittavuuteen sekä tiedon ja sen käsittelyn moniulotteisuuteen.   Työyhteisötaitoihin kiinnitetään paljon huomiota ja työyhteisön ilmapiirin sekä hyvän johtamisen merkitys tunnistetaan yhä selvemmin. Muutoksissa luoviessa työyhteisötaidoilla ja työyhteisön sosiaalisella pääomalla on yhä suurempi merkitys. Kaikessa tässä psykologian alan asiantuntemusta tarvitaan.

Tekisipä mieleni vielä lisätä, että kuormitustekijöiden lisäksi nykyään puhutaan paljon myös työn ilosta, innostumisesta, työn imusta, työn voimavaroista – tässäkin psykologeilla on lusikkansa sopassa. Haluamme tutkia ja vahvistaa näitä positiivisia kehiä ja tukea niitä asioita, joiden avulla ihmiset voivat jaksaa mahdollisimman hyvin. Yksi tärkeä teema on myös työstä palautuminen: miten ja millä ehdoilla sitä voi tapahtua?

Työterveyspsykologi toimii nimikkeensä mukaisesti psykologian alan asiantuntijana. Useat ovat erikoistuneet jo opinnoissaan työ- ja organisaatiopsykologiaan ja lisäksi tehtävään vaaditaan tämän alueen syventävä koulutus. Toimimme osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä yhdessä muiden työterveyden ammattilaisten kanssa. Työmme painopiste on terveyden ja voimavarojen tukemisessa sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä, kuten työterveyshuoltolaissa ja –asetuksessa säädetään. Työtämme säätelevät myös työterveyshuollon ja työnantajasi väliset sopimukset ja toimintasuunnitelma. Niissä sovitaan täsmällisemmin, minkälaisia palveluja ja missä laajuudessa työnantajasi haluaa työterveyshuollolta ostaa.

Teemme työtämme sekä yksilövastaanotoilla että työyhteisöissä. Yksilövastaanotoilla käydään supportiivisia keskusteluja liittyen työkykyyn, työssä jaksamiseen, mielenterveyden ongelmiin tai erilaisiin elämänkriiseihin. Aikuisen ihmisen elämässä voi tapahtua monenlaisia vaikeitakin asioita, jotka eivät suoranaisesti liity työhön, mutta vaikuttavat kuitenkin merkittävästi työkykyyn ja työssä jaksamiseen. Tällöin niitäkin on hyvä käydä ulkopuolisen kanssa läpi – aina keskustelut kuitenkin nivotaan myös työhön. Lisäksi teemme työkyvyn arviointeja, joihin liittyy usein haastattelujen lisäksi myös psykologinen tutkimus.

Työyhteisöissä psykologi voi käydä pitämässä luentoja tai keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista, työyhteisöä puhuttavista aiheista. Tarpeen mukaan tehdään suunnattuja työpaikkaselvityksiä, jos työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä ja voimavaroista tarvitaan tarkempaa tietoa. Selvitysten raportissa esitämme suosituksia, mitä kannattaisi tehdä, jotta työssä jaksettaisiin piirun verran paremmin tai saataisiin työntekijöiden voimavarat paremmin käyttöön.

Psykologi ei lähde työpaikoille diagnosoimaan eikä tuomitsemaan ketään, eikä psykologin ilmaantuminen tarkoita, että työyhteisösi on ”tullut hulluksi”. Meidän työskentelyotteemme on mahdollisimman pitkälle ennaltaehkäisevä sekä työkykyä ja olemassa olevia voimavaroja tukeva. Toivottavasti se on myös sopivan ”arkikielinen ja maanläheinen” – jotta jokaisella työntekijällä tai esimiehellä kynnys ottaa tarvitessaan yhteyttä pysyisi riittävän matalana.

Marjo Saunamäki
Marjo Saunamäki

Työterveyspsykologi, joka opiskelee työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologiksi. Hänellä on työkokemusta sekä ammatinvalinnanohjauksesta, kuntoutuksesta että työterveyshuollosta.